Aktuality a novinky O nás Kontakt

Všeobecné obchodní podmínky

Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, nebo jen spotřebitelem, je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP.

 

I.  Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platné a účinné od 20.7.2017, (dále jen  VOP), popisují a upravují vzájemné obchodní vztahy mezi společností Blue Panther s. r.o., IČ 45272441, se sídlem Novodvorská 994, 142 00 Praha 4, provozovna měřicí přístroje, Mezi Vodami 29, 143 00 Praha, zapsané u KOS v Praze oddíl C, vložka 9199 dne 29. 4. 1992 jako prodávajícím nebo zhotovitelem (dále jen „prodávající“) a odběrateli – kupujícími nebo objednavateli (dále jen „kupujícími“) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk, pokud dvoustranné smluvní vztahy tyto podmínky neupravují jinak. Odchylná ujednání dohodnutá v příslušné kupní smlouvě mají přednost před zněním VOP. Toto ustanovení se však nevztahuje na jednostranné podmínky stanovené v případných nákupních podmínkách kupujícího v případě, že nebyly explicitně samostatně akceptovány prodávajícím a jsou pouze součástí objednávky kupujícího, i když byla takováto objednávka prodávajícím potvrzena co do druhu zboží či služeb a jejich cen. V takovém případě mají před nákupními podmínkami kupujícího přednosti tyto VOP, pokud nebylo v samostatné smlouvě či dodatku k objednávce dohodnuto jinak.

Obchodní styk mezi prodávajícím a kupujícím se řídí:

a) V případě kupujícího podnikatele: příslušnými ustanoveními zákona 90/2012 Sb., Zákon o korporacích a 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění v případě styku mezi prodávajícím a jinou právnickou nebo fyzickou osobou, jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání

b) V případě kupujícího spotřebitele – příslušným ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů 

 

II. Uzavření smlouvy

Nabídka - objednávka - kupní smlouva

a) Nabídka

Nabídka může být podána v podobě písemné nebo elektronické (papír, soubor ve formátu pdf). Telefonická informace o ceně či dalších atributech možné dodávky, nebo text uvedený přímo v těle e-mailu není považován ve smyslu těchto VOP za závaznou nabídku.

b) Objednávkakupní smlouva

Objednávka kupujícího je ve smyslu těchto VOP považována za návrh kupní smlouvy. Kupující specifikuje své požadavky na dodávku zboží v objednávce nebo na základě platné nabídky a dohaduje návrh kupní smlouvy na dodávku v nabídce uvedeného zboží nebo služeb.

V případě odchylky objednávky kupujícího od nabídky prodávajícího platí nabídka prodávajícího.

Potvrzení přijetí objednávky.

Potvrzením přijetí objednávky prodávajícím, prodávající deklaruje kupujícímu, že jeho objednávku obdržel, nikoli však, že s jejím obsahem souhlasí a akceptuje jej.

Potvrzení objednávky.

Potvrzením objednávky prodávající kupujícímu deklaruje, že je připraven kupujícímu zboží nebo služby v objednávce uvedené dle uvedené specifikace, v uvedeném množství, za potvrzenou cenu, v potvrzeném termínu a na požadované místo dodat. Pro kupujícího tímto vzniká závazek takto objednané zboží odebrat a uhradit příslušnou cenu v objednávce uvedenou.

Momentem odeslání potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím je kupní smlouva uzavřena. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti specifikované těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy ČR.

Potvrzení objednávky prodávající vystavuje v jazyce českém a archivuje jej společně s objednávkou za účelem úspěšného splnění objednávky. Tyto dokumenty nejsou přístupné třetím stranám.

Objednávka kupujícího musí mít vždy písemnou formu a musí být doručena v papírové formě, faxem nebo elektronicky jako samostatný elektronický dokument.

Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Typ požadovaného zboží

 • Objednací číslo požadovaného zboží - objednávky bez uvedeného objednacího čísla nebo typu zboží nebude možné vyřídit 

 • Objednávané množství

 • Fakturační adresu kupujícího

 • Požadované místo dodání

 • Termín dodání zboží – v případě neuvedení dodacího termínu není prodávající nijak vázán dobou dodání.

 • Kontaktní údaje pracovníka, který objednávku vystavil, minimálně jméno, telefon a e-mail

 • Údaje umožňující řádné vystavení daňového dokladu dle zákona 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnot

Prodávající potvrdí objednávku kupujícímu písemně na žádost kupujícího, nebo ji bude rozporovat v případě, že zboží není možno dodat v termínu a dle podmínek požadovaných kupujícím, a uvedeném v nabídce.

V ostatních případech jsou objednávky potvrzovány telefonicky, jinou efektivní formou nebo dodáním zboží.

 

III. Ceny

a) Ceny jsou účtovány podle platného ceníku prodávajícího nebo podle cen uvedených ve vzájemně odsouhlasené nabídce.

Pokud dojde během doby vyřízení objednávky ke změně cen, jsou zákazníkovi vždy účtovány ceny zboží platné v den objednání.

b) Ceny výrobků dodávaných prodávajícím vycházejí z užitných vlastností výrobků, provozních nákladů výrobce a prodávajícího, kurzu CZK, platných cenových, daňových a celních předpisů.

V cenách zboží je zahrnuto:

 • výchozí ověření a kontrola výrobku u výrobce

 • kompletní příslušenství specifikované jako součást dodávky v uživatelském manuálu v rámci možnosti výrobce vyhrazení si změn bez předchozího upozornění

 • uživatelská příručka (vyžaduje-li to způsob užití přístroje), příručka je v anglickém nebo českém jazyce – dle typu přístroje a je dodávána v papírové či elektronické podobě nebo je ke stažení na webových stránkách výrobce či prodejce

V cenách není zahrnuto:

 • balné a přepravné včetně pojistného

 • kalibrační protokol s naměřenými hodnotami od výrobce (pokud není uvedeno u daného přístroje jinak)

 • kalibrace přístroje od české kalibrační laboratoře

 • ceny těchto poskytovaných služeb jsou kalkulovány individuálně

 • veškeré ceny jsou uváděny bez DPH

Platnost cen a jejich změny:

 • prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny v průběhu kalendářního roku bez předchozího upozornění z důvodu:

  • změny kurzu CZK

  • změn cen výrobků

  • změn platných celních a daňových předpisů

  • popř. změn dalších objektivních podmínek

 • Prodávající doporučuje kupujícím, aby si před objednáním zboží nebo služeb ověřili aktuální ceny.

 

IV. Slevy

S ohledem na četnost nebo objem nákupu zboží poskytujeme kupujícímu jednorázovou nebo dlouhodobou množstevní slevu nebo objemovou slevu formou srážky z platné ceníkové ceny.

 

V. Platební podmínky

U prověřených zákazníků jsou platební podmínky - platba po dodání zboží se splatností faktury 14 dnů. Tyto podmínky se týkají i neprověřených zákazníků z okruhu státních institucí.

U nových neprověřených zákazníků je požadována platba před dodáním zboží na základě zálohové (pro-forma) faktury. Další možností je platba v hotovosti při převzetí zboží nebo platba na dobírku. Konkrétní způsob lze dohodnout individuálně.

Platba za zboží na základě kupní smlouvy je vždy konkrétně dohodnuta při podpisu dané smlouvy a splatnosti mohou být individuální.

Daňový doklad na dodané zboží je kupujícímu oproti podpisu předán při osobním odběru zboží nebo odeslán do 2 pracovních dnů poštou.

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

Smluvní penále – pokuta:

Při zpoždění platby za dodávku zboží či služeb bude prodávajícím účtováno smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení platby, pokud v kupní smlouvě nebylo dohodnuto jinak. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu tuto pokutu do 14 dnů po vystavení penalizační faktury.

Zrušení objednávky, vrácení zboží:

Přijatá objednávka od kupujícího má platnost kupní smlouvy podle platného zákona, a proto při jejím zrušení před dodáním zboží (odstoupení od smlouvy) bude účtována smluvní pokuta ve výši 20 % z ceny objednaného zboží.

Při odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem po dodání zboží je kupující podnikatel povinen uhradit storno poplatek. Konkrétní výši storno poplatku, která může být až do výše 75 % z kupní ceny vráceného zboží, stanoví prodávající s ohledem na typ výrobku. Zboží musí vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, a v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Kupující podnikatel bere na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy pokud zboží bylo upraveno podle přání kupujícího.

 

 VI. Termín a způsob dodání zboží

Objednané zboží je dodáno kupujícímu dle možností do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky, pokud je zboží v době objednávky skladem, anebo do 15 pracovních dnů po vyjasnění objednávky.

Ve specifických případech, kdy se jedná o složité přístroje či systémy vyráběné a/nebo ověřované výrobcem až po obdržení objednávky, a přístroje, které vyžadují kalibraci, může být zboží dodáno i v delších dodacích lhůtách, které jsou kupujícímu předem oznámeny v nabídce nebo dohodnuty v kupní smlouvě.

Přístroje vedené skladem a vyžadující kalibraci na základě objednávky zákazníka jsou dodávány do 14 dnů od objednávky včetně kalibračního protokolu. Na tyto podmínky se kupující vždy musí dotázat předem, aby nedošlo zbytečně ke zpoždění objednávky.

Nedílnou součástí dodávky je dodací list, který obsahuje kromě typu a počtu dodaných kusů zboží i informaci o délce záruční doby. Záruční podmínky jsou uvedeny v odstavci X VOP.

Dodávka objednaného zboží je splněna předáním zboží kupujícímu v sídle provozovny naší společnosti, popř. předáním zboží veřejnému přepravci, pokud podmínky kupní smlouvy nestanoví jinak.

Termínem dodání objednaného zboží se rozumí den předání zboží kupujícímu, popř. přepravci.

Dopravu zboží včetně pojištění zajišťuje prodávající na náklady kupujícího standardně u veřejného dopravce, pokud nebylo dohodnuto jinak.

 

VII. Převod vlastnictví

Vlastnictví objednaného zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny za zboží prodávajícímu, pokud kupní smlouva nestanovila jinak. Jestliže nabude kupující vlastnictví dříve než dojde k převzetí předmětu koupě, má prodávající až do doby předání zboží kupujícímu práva a povinnosti schovatele.

 

VIII. Odpovědnost za škody

Odpovědnost za škody, poškození, změnu nebo ztrátu vlastností dodaného zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží kupujícím na jím určeném místě.

 

IX. Kontrola dodávky kupujícím při převzetí, kontrola kompletnosti dodávky

Prodávající důrazně doporučuje kupujícímu, aby při přebírání dodávky od veřejného dopravce zkontroloval stav transportního obalu, jeho neporušenost. V případě sebemenšího náznaku poškození přepravního obalu důrazně doporučujeme, ve vlastním zájmu, před zástupcem přepravce rozbalit zásilku a zkontrolovat její obsah a stav. Zkontrolovat, zda není poškozeno přepravované zboží, zda je zásilka úplná, zda nebyl poškozen originální obal zboží. V případě zjištění sebemenšího poškození zboží nebo originálního obalu zboží popř. neúplnost dodávky (počet objednaných kusů, příslušenství, atp.) je kupující povinen sepsat se zástupcem přepravce protokol o zjištěných závadách, popř. tyto závady uvést do přepravního listu. Důrazně doporučujeme provést na místě fotodokumentaci stavu zásilky.

O zjištěných skutečnostech je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího. Tímto postupem předejde případným pozdějším komplikacím s reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě.

Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě, což nemusí být vždy pravda a podpisem převzetí zásilky bere kupující na sebe tíhu případné náhrady.

Prodávají dále doporučuje kupujícímu po převzetí zásilky, aby provedl kontrolu kompletnosti dodávky.

 

X. Práva z vadného plnění a záruka

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. 

Záruční doba u výrobků je specifikována výrobcem a je uvedena na dodacím listě a upřesněna v uživatelské příručce.

Záruční doba u služeb je stanovena následovně:

 1. Servis – 6 měsíců

 2. Instalace – 6 měsíců

 3. Kalibrace – záruka se nevztahuje

Na samostatně prodávaný/dodávaný software se záruka nevztahuje.

Záruční doba začíná dnem dodání výrobku/služby/softwaru kupujícímu, popř. předáním výrobku veřejnému dopravci.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, kterou případně výrobek strávil v záruční opravě (doba od převzetí výrobku do záruční opravy do data předání opraveného výrobku kupujícímu, popř. předání dopravci).

Pokud kupující v záruční době zjistí, že výrobek přestal splňovat technické parametry uvedené v technické specifikaci výrobce, informuje o tomto bez prodlení prodávajícího a ten zahájí reklamační řízení.

Při tomto řízení prodávající posoudí, zda jsou splněny podmínky záruky. K tomu slouží dodací/záruční list potvrzený kupujícím, případně doklad o zakoupení – faktura/ daňový doklad. Po posouzení, že změna vlastností nastala v záruční době, prodávající ve své vlastní servisní laboratoři nebo ve spolupráci s výrobcem (dle typu výrobku) posoudí příčinu změny vlastností, a tím i oprávněnost reklamace.

Pokud příčinou změny vlastností je některá z akceptovatelných příčin, výrobek opraví ve své laboratoři nebo u výrobce tak, aby opětně splňoval garantované technické parametry, nebo výrobek vymění za výrobek nový.

Obsah poskytované záruky, tj. rozsah, podmínky, doba platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí, jsou uvedeny v těchto záručních podmínkách a mohou být upřesněny v konkrétních návodech pro použití

Rozsah záruky:

Zjevné vady, za které se považuje především:

 • neshoda mezi deklarovaným a skutečně dodaným množstvím objednaných výrobků

 • neshoda deklarovaného příslušenství se skutečně dodaným příslušenstvím výrobků

 • vnější – viditelné poškození výrobku nebo jeho příslušenství

Tyto vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.

Skryté vady jsou vady jedné nebo více funkcí výrobků způsobené systémovou nebo nahodilou výrobní vadou.

Tyto vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu.

Záruka se nevztahuje na:

 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

 • závady způsobené nesprávným používáním, pozměněním, neautorizovaným zásahem kupujícího do výrobku, nedodržováním zásad údržby popřípadě poškozením (úmyslným nebo neúmyslným)

 • závady způsobené používáním výrobku v jiných podmínkách než je stanoveno v návodu nebo katalogu

 • porušené ochranné pečeti nebo nálepek, jsou-li takové na výrobku

 • závady způsobené manipulací, popř. skladováním, která neodpovídá pokynům v návodu nebo katalogu

 • pojistky a baterie na jedno použití

 • vady, se kterými byl kupující seznámen a na které byla kupujícímu poskytnuta sleva

 • vady způsobené vyšší mocí, kterou prodávající nemohl ovlivnit (blesk, nepřiměřené kolísání napětí sítě, atp.)

 • další specifické případy stanovené v uživatelské příručce konkrétního přístroje

Za vadu není považována nefunkčnost výrobku ve specifickém-nestandardním využití, pokud tyto aplikace nebyly předem odsouhlaseny prodávajícím a písemně potvrzeny při potvrzení objednávky.

Postup při uplatnění nároku na poskytnutí záruky – postup reklamace:

Pokud kupující zjistí vadu výrobku v záruční době, doporučuje prodávající následující postup:

 • V první řadě informovat o vadě prodávajícího, nejlépe e-mailem nebo telefonicky. Tento krok není nezbytný, ale v mnoha případech může pomoci vyřešit domnělé vady.

 • V případě, že se závadu nepodařilo vyřešit krokem 1, odešle Kupující na adresu prodávajícího výrobek k vyřízení reklamace. Reklamované zboží může být zasláno prodávajícímu prostřednictvím jakéhokoli veřejného přepravce, popř. může být předáno osobně. Náklady na přepravu k prodávajícímu hradí vždy Kupující.

 • Prodávající má právo na přezkoumání reklamované vady, nejdéle však do15 pracovních dní musí o výsledku přezkoumání informovat Kupujícího.

 • V případě, že se prokáže oprávněnost reklamovaných vad, pak Kupující při uplatnění záruky má:

  • bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny (jde-li o vadu neodstranitelnou).

  • výměnu vadného zboží (jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží)

  • odstoupení od smlouvy (jde-li o vady odstranitelné vyskytující se však opakovaně a bránící řádnému užívání zboží)

 • Vyřešení reklamace je prodávající povinen provést nejpozději do stanovené doby. Do stanovené doby se započítává i doba nutná k přezkoumání reklamované vady a doba přepravy opraveného výrobku zpět ke Kupujícímu. Tuto přepravu hradí Prodávající.

 • Doba od převzetí výrobku Prodávajícím až po převzetí opraveného výrobku Kupujícím se nezapočítává do záruční doby. Záruční doba se o tuto dobu naopak prodlužuje.

 • Prodávající se může písemně dohodnout s Kupujícím na přiměřené prodloužení doby opravy.

 • Pokud prodávající nezajistí opravu reklamované závady do stanovené doby, ani se nedohodne s kupujícím na prodloužení doby opravy, je povinen odstranit reklamovanou vadu jako neodstranitelnou.

 • V případě, že se prokáže neoprávněnost reklamovaných vad, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu nutných nákladů na přezkoumání. Kupující se s prodávajícím může dohodnout na opravě vady výrobku dle standardních podmínek servisu.

 • Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

XI. Odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem

Posuzování odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem se řídí zákonem č. 59 / 1998 sb. v aktuálním znění.

Prodávající je pojištěn proti přímým škodám na majetku nebo na zdraví, které by mohl způsobit vadný výrobek dodaný kupujícímu.

Prodávající neručí za ztráty zisku (přímé ani nepřímé) způsobené vadným výrobkem dodaným kupujícímu.

Prodávající neručí za škody způsobené výrobkem, jejichž původ není v provozování výrobku, popř. za škody způsobené jednáním kupujícím, které je v rozporu s návodem k použití nebo účelem daného výrobku.

Prodávající neručí za škody způsobené softwarem.

Prodávající neručí za ztrátu dat způsobenou vadným výrobkem během své životnosti ani během oprav výrobku u prodávajícího. Prodávající důrazně doporučuje kupujícímu pravidelné zálohování dat i všech nastavení výrobku, zvláště pak před předáním výrobku do opravy.

 

XII. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby jím poskytnuté údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány za účelem budování vzájemného obchodního vztahu a v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 (GDPR) za účelem plnění předmětu smlouvy. Uvedené údaje jsou zabezpečeny, nebudou zveřejněny ani předávány třetím stranám.  Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním zasláním svého požadavku na email info@blue-panther.cz. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobnější informace nalezne o ochaně osobních údajů kupujiící také  zde.