Hloubkový audit kvality elektrické energie

Naším auditem vám pomůžeme nalézt zdroje rušení a nestability vaší podnikové elektrické síti.

Elektrická energie jako vstupní surovina

Elektrickou energii je třeba považovat za vstupní surovinu v procesu výroby stejně jako ostatní suroviny a materiály.

Surovinu, která ovlivňuje významným dílem finální kvalitu výrobků, plynulost výroby, energetickou spotřebu závodu,

ale i životnost výrobních zařízení a v neposlední ředě i náklady na údržbu.

Neporozumění kvalitě elektrické energie napájející vaše výrobní zařízení,

i podmínkám ve vašem závodě může být kritické pro vaší výrobní činnost.

Projevy nekvality elektrické energie

 • Oteplování motorů, transformátorů a vedení vedoucí ke zkrácení životnosti nebo okamžité poruše.
 • Náhodné výpadky nastavení automatů.
 • Výpadky činnosti automatů, PLC apod.
 • Nestabilita provozu pohonů, náhodné poruchy pohonů.
 • Poškozování elektroniky.
 • Náhodné výpadky počítačových systémů řízení výroby.
 • Blikání osvětlení.

Riziko nekvality elektrické energie

Ignorace projevů nekvality elektrické energie v elektrickém energetickém systému vašeho závodu může vést až ke zničení výrobních zařízení i vlastního energetického systému jako je trafostanice a dalších jeho částí. Následně pak ke snížení výrobních schopností technologie nebo ke zkrácení její životnosti. Přerušení důležitých procesů (přerušení činnosti strojů či energetiky) díky nekvalitě elektřiny může vést ke ztrátě výnosů a následné náklady na nápravu mohou mnohonásobně převážit náklady na zlepšení kvality elektřiny.

Co je hloubkový audit kvality elektrické energie

Je to je služba, dodávaná naší společností pro zjištění stavu kvality, spolehlivosti a bezpečnosti elektrické energie, vzájemného ovlivňování technologie i vlivu vnější elektrické sítě. Nejedná se o audit spotřeby, ale spotřeba je také jeho součástí.

Skládá se ze tří částí:

 • z průzkumu na místě a konzultace se zákazníkem
 • z měření speciálním zařízením s vysokou rychlostí a kapacitou záznamu
 • z „ručního“ vyhodnocení naměřených dat s využitím našeho know how vypracovaného na základě dlouhodobých zkušeností a znalostí.

Co je výsledkem „Hloubkového auditu kvality elektrické energie“

Výsledkem je report obsahující následující informace:

 1. Zjištění relevantního stavu kvality elektrické energie.

 2. Popis extrémních dějů, které se v daném místě sítě vyskytují a jejich případné příčiny.

 3. Informace o energetickém využití transformátoru v čase.

 4. Informace o zařízeních nebo jejich skupinách, která zásadně ovlivňují kvalitu sítě v daném uzlu a způsobují dané jevy, a tím ovlivňují provoz ostatních zařízení.

 5. Upozornění na tento stav pro údržbu závodu pro provedení kontroly daných zařízení a ověření jejich bezchybné činnosti, případně návrh na další audit a měření ve vybraných místech technologie pro upřesnění zdroje rušení.

 6. V případě zjištění vzniku rychlých poklesů napětí a vysoké úrovně harmonických doporučení nasazení systému potlačení poklesů napětí a harmonických složek.

 7. Doporučení úprav energetického systému.

Zde najdete případové studiu od klientů, kde se audit relalizoval.

Náš přístup

Při zjišťování možností vzájemného ovlivňování vašich zařízení i vlivu nadřazené sítě postupujeme pragmatickým způsobem. Máme dlouholeté zkušenosti a znalosti, jak nalézt vzájemná ovlivňování technologií a strojů, jak odhalit poruchy i vliv nadřazení sítě. Máme znalosti i technologii, jak zjištěnou situaci napravit. Vypracovali jsme vlastní metodu ověřování vzájemného ovlivňování zařízení a působení elektrické sítě na připojenou technologii - „Hloubkový audit kvality elektrické energie“.

Vycházíme z přímého vyhodnocování fyzikálních parametrů elektrické sítě měřených vysokou vzorkovací rychlostí bez přerušení po dobu jednoho týdne, na rozdíl od metodiky vyhodnocení stavu kvality elektrické energie prováděné podle energetické normy ČSN EN 50160, která je určena pro případ vztahu dodavatel – odběratel, a kdy jsou některé parametry již při měření průměrovány díky požadavkům normy IEC 61000-4-30. Některé podstatné jevy jsou takto zachycovány pouze jako události překračující normou stanovený limit. Tento postup při analýze situace na vnitřní síti závodu neumožňuje získat podstatné detaily a souvislosti v čase změn a velikosti a správně vyhodnotit situaci. Pro měření na primární straně síti jsou na druhou stranu tyto postupy dostatečné neb vznikly právě pro potřeby kontroly distribuční soustavy.

Pro tato měření, resp. pro pořízení dat pro další vyhodnocení využíváme proto technologii firmy Elspec, která umožní záznam 4 napětí a 4 proudů s přesností 0,01%. Měření probíhá perioda po periodě, a díky patentované bezeztrátové kompresy energetických dat PQZIP je možné získat velmi dlouhý (až po dobu 2 let bez přerušení), přesný obraz situace bez nutnosti nastavovat nějaké rozhodovaní úrovně.

Hloubkový audit kvality elektrické energie vyhrál cenu za Produkt roku časopisu Řízení a Údržba. 

 

 

Ověřujeme následující stránky elektrické energie

 • Výkon transformátoru napájejícího auditovanou část sítě z pohledu statického i dynamického dimenzování s ohledem na jalový výkon a vliv harmonického zkreslení proudu.
 • Spolehlivost dodávky na sekundární straně transformátoru, to je, zda elektrická energie je v síti závodu v dostatečné kvalitě potřebné pro spolehlivý provoz instalovaných zařízení.
 • Kvalitu napětí a odebíraného proudu z hlediska jejich vlivu na instalovaná zařízení i nadřazenou síť, životnost a poruchovost zařízení.
 • Odchylku od nominální velikosti napětí.
 • Výskyt, velikost a časování napěťových změn jako jsou poklesy, překmity a přerušení napětí a rychlé změn napětí.
 • Výskyt, úroveň a časové změny harmonického zkreslení napětí i proudu, napěťové a proudové nesymetrie a mnoho dalších parametrů ovlivňujících provoz sítě a připojených zařízení.
 • Definujeme které poruchu, v jaké velkosti a jak často přicházejí z nadřazené sítě a které vznikají provozem technologie závodu

Energetické systémy v závodech jsou jen zřídkakdy náležitě přizpůsobeny na dnešní, a zvláště pak na budoucí výrobní technologie založené na automatizaci a výkonové elektronice a věří se, že výrobci těchto zařízení a integrátoři systémů předpokládali všechny souvislosti tak, aby systém nasazený ve výrobě pracoval spolehlivě. Bohužel přes všechny normy, regulace a testování připojením spolehlivých certifikovaných a kvalitních strojů a zařízení společně na síť dochází k mnoha jejich vzájemným ovlivňováním a vzniku poruchových situací, které nelze předem předvídat, a nelze je ani snadno „přečíst“ z jejich chování.

Příklady zobrazení časových průběhů měřených veličin a zobrazení detailu poruchy zobrazené díky možnosti dlouhodového záznamu skutečných fyzikálních úrovní jednotlivých veličin v čase bez průměrování.

Záznam U,I, PF a výkonů za několk hodin s označeným detailem z následujícího obrázku.

Detail záznamu U,I, PF a výkonů s krokem 1min. s označeným detailem z následujícího obrázku.

Detail záznamu U,I, PF a výkonů s krokem 10sec.. Je již patrný tvar poklesu napětí s označeným detailem z následujícího obrázku.

Detail záznamu U,I, PF a výkonů s krokem 100msec.. Je jasně patrný tvar průběhu poklesu napětí typicky pro zozběh Y/D.

 

 

Detail předchozího průběhu záznamu U,I, PF a výkonů s krokem 1msec. rozšířený o tvar vlny proudu. Je jasně patrný tvar zkreslení vlny v průběhu rozběhu díky speciálním možnostem měřiocího zařízení a software. Díky schopnostem používaného zařízení je možné i ze záznamu hlouhého několik měsící zísta kteroukoliv jeho část v dětailu až na tvar vlny a lednotlivých vzorků.

Pokud potřebujete více informací nebo uvažujete nad využitím služby hloubkového auditu kvality elektrické sítě. Neváhejte vyplnit formulář níže nebo kontaktujte jednoho z našich specialistů.

 

 

Někteří zákazníci, kterým jsem již pomohli s kvalitou energie: