Teledyne LeCroy SPARQ

Teledyne LeCroy SPARQ – vícebranové vektorové analyzátory signálové integrity

Teledyne LeCroy SPARQ - vícebranové vektorové analyzátory signálové integrity.

Americkou firmu Teledyne LeCroy většina odborníků spojuje především s high-end osciloskopy, které jsou schopny v reálném čase pracovat např. až do 60 GHz.

Firma Teledyne LeCroy ale využila svých dlouholetých zkušeností z oblasti vysokofrekvenčních osciloskopů a uvedla na trh vícebranové „obvodové analyzátory
signálové integrity" - vektorové analyzátory obvodů SPARQ (obr. 1), které jsou určeny pro rychlé měření vícebranových s-parametrů.

LeCroy SPARQ lecroy_sparq.jpg

Obr. 1 Dvanáctibranový TDR/TDT vektorový analyzátor obvodů LeCroy SPARQ

SPARQ je samostatná jednotka, která se připojuje pomocí USB k počítači. Ten slouží k ovládání funkcí analyzátoru a ke zpracování a zobrazení naměřených
dat. V nabídce jsou dvoubranové a čtyřbranové modely pro frekvence od 0 do 40 GHz a osmibranové a dvanáctibranové modely pro frekvence od 0 do 30 GHz.
Vektorové analyzátory obvodů Teledyne LeCroy SPARQ jsou založeny na principu měření v časové oblasti TDR/TDT a pracují na podobném principu jako vzorkovací osciloskopy. Vnitřní generátor signálu opakovaně vysílá do buzené brány obvodu krátké strmé impulzy s náběžnou hranou 6 ps a vhodným tvarem frekvenčního spektra, které dobře pokrývá požadované frekvenční pásmo. Na výstupní bráně obvodu pak vzorkovač, pracující v patentovaném režimu koherentního prokládaného vzorkování (CIS = Coherent Interleaved Sampling), odebírá vzorky přijímaného signálu. Z podílu Fourierových obrazů budicího signálu a přijatého signálu jsou pak určovány jednotlivé s-parametry měřeného vícebranu. Přepínání generátoru impulzů a přijímače na jednotlivé brány měřeného obvodu je provedeno pomocí matice mikrovlnných přepínačů.

Vzhledem k tomu, že analyzátor pracuje v časové oblasti na principu TDR/TDT s pevně daným tvarem a úrovní budicího impulzu, je analyzátor určen pro měření pasivních vícebranů, jako jsou např. sběrnice, kabelové svazky, děliče výkonu a anténní řady. Dynamický rozsah přístroje může být až 86 dB na frekvenci 1 GHz a 60 dB na frekvenci 40 GHz.
Aby bylo možné velmi rychle provádět kalibraci měřicího systému, jsou analyzátory vybaveny interními kalibračními standardy OSLT (Open-Short-Load-Thru). Připojování kalibrů je opět řešeno přes matici mikrovlnných přepínačů.
Právě použití matice přepínačů a interní kalibrace činí ze SPARQu velice efektivní a rychlý nástroj pro měření vícebranů, protože doba, která by byla nutná k provedení manuální kalibrace, začíná být s rostoucím počtem bran neúnosně dlouhá. Další výhodou velkého počtu bran je to, že je možné provést měření až dvanáctibranu na jediný stisk tlačítka při jednom jediném připojení měřicích kabelů. Uveďme, že pro změření celé rozptylové matice dvanáctibranu pomocí dvoubranového vektorovém analyzátoru obvodů by bylo třeba provést šedesát šest dílčích měření, a tedy i stejný počet přepojení kabelů, což je většinou
neproveditelné vzhledem k časové náročnosti takovéhoto úkolu.
A to ještě nezmiňujeme dobu nutnou k manuální kalibraci měřicího systému.

LeCroy SPARQ lecroy_sparq_obr.jpg

Obr. 2 Řídicí program SPARQu a Signal Integrity Studio

Měřením s-parametrů ale možnosti SPARQu nekončí. Pomocí softwaru Signal Integrity Studio (obr. 2) lze analyzovat, jak změřená impedanční nepřizpůsobení a ztráty, příp. předzkreslení signálu na vysílací straně a ekvalizace na přijímací straně, ovlivňují signálovou integritu. Lze simulovat skutečný budicí signál včetně šumu, jitterů, překmitů, rušení a intersymbolové interference. Pro analýzu jsou pak k dispozici nástroje, jako diagramy oka, pokročilá analýza jitterů, deembedding a emulace kanálu a měřicích přípravků, emulace ekvalizérů CTLE, DFE, FFE a PLL. Pokud má uživatel k dispozici s-parametry testovaného obvodu, lze Signal Integrity Studio používat i samostatně bez SPARQu.
Vícebranové vektorové analyzátory SPARQ společně se Signal Integrity Studio poskytují kompletní řešení pro návrh a optimalizaci rozličných přenosových cest. Více podrobnějších informací o měřicích přístrojích Teledyne LeCroy získáte u výhradního zástupce společnosti Blue Panther s.r.o.


Autor: Ing. Martin Randus

 

Fotografie