Revizní přístroj Kyoritsu KEW 6016 - 1.díl

Revizní přístroj Kyoritsu KEW 6016 a revize elektrické instalace podle ČSN 33 2000-66. 1.díl

V tomto článku a navazujících pokračováních popíšeme použití přístroje KEW 6016 při revizích instalací podle ČSN 33 2000-6.

KEW 6016 je velmi kompaktním a přitom robustním přístrojem. Je vyroben z lehkých a odolných plastů,
váží pouhých 1 350 g, což se při celodenní práci určitě odrazí na menší únavě zad, kterou všichni revizní technici dobře znají. Skříňka je také velmi elegantní a všechny ovládací prvky jsou umístěny při ruce. Přístroj je vybaven velkým, dobře čitelným podsvíceným displejem, který podrobně zobrazuje všechny
stavy. Ovládání je provedeno pomocí čtyř funkčních kláves, jejichž aktuální význam se zobrazuje na displeji. Pro volbu jednotlivých druhů testu je přístroj
vybaven otočným přepínačem.Jak již bylo řečeno, KEW 6016 patří mezi přístro- je mnohoúčelové, které v sobě sdružují všechny funkce potřebné pro revizi elektrické instalace podle ČSN 33 2000-6. Je schopen provádět kontrolu spojitosti ochranného vodiče, měřit izolační stav napětím 250 V, 500 V a 1 000 V. Další skupinou měření je test spojitosti. Toto měření se provádí proudem 200 mA.
Pro měření impedance smyčky je tento přístroj vybaven speciální funkcí, která zamezuje vybavení chráničů během tohoto měření. Měření se provádí naautomatických rozsazích 20, 200 a 2 000 Ω testovacím proudem 6 A, 2 A a 15 mA. S měřením impedance smyčky úzce souvisí i měření přepočtených zkratových proudů PSC a PSF.

Další skupinou měření je test proudových chráničů. Přístroj je navržen pro test standardních proudových chráničů všech typů s vybavovacím reziduálnímproudem 10, 30, 100, 300 a 500 mA. Dále pak obsahuje funkci pro test speciálních proudových chráničů, používaných jako ochrana před úrazem elektrickým proudem. Dalším měřením, které je KEW 6016 schopen provádět je měření zemního odporu a to třípólovou metodou. Pro tento účel je vybaven pomocnými zemnícími tyčemi a dlouhými měřicími kabely. Pomocí dalších doplňkových funkcí je možno měřit i sled fází, napětí a frekvenci.
Přístroj má paměť na 1 000 měření, přičemž lze vždy zapisovat na zvolenou paměťovou pozici. To je velmi užitečné pro pozdější zpracování a protokolování naměřených hodnot. Do příslušenství přístroje patří sada velmi kvalitních silikonových kabelů (samozřejmostí je sonda s tlačítkem test pro volné ruce)
pro všechny typy měření, software, optický komunikační kabel a praktická brašna.


Po tomto krátkém úvodu a popisu přístroje přejdeme k vlastnímu měření. V této části seriálu si popíšeme, jak provádět první sadu měření vyžadovanou
ČSN 33 2000-6.

Test proudových chráničů
Norma ČSN 33 2000-6 doporučuje ověřit účinnost samočinného odpojení proudovým chráničem generováním reziduálního proudu až do jeho jmenovité hodnoty I. Způsob ověřování je dán normou ČSN EN 61557-6. Skutečný vybavovací proud chráni-če se změří přístrojem KEW 6016 aplikováním testovacího proudu, který je postupně zvyšován až do okamžiku vybavení chrániče.
Jak bylo uvedeno výše, přístrojem je možno testovat standardní proudové chrániče s vybavovacím proudem 10, 30, 100, 300 a 500 mA. Celkový test se
skládá z několika dílčích testů. Prvním z nich je test nevybavení proudového chrániče při jedné polovině jmenovitého vybavovacího proudu. Druhým testem je test vybavení proudového chrániče při jednoná-sobku jmenovitého vybavovacího proudu. Dále ná-sleduje měření skutečné hodnoty vybavovacího proudu. Všechny uvedené testy je možné aplikovat pomocí kladné, nebo záporné půlvlny. KEW 6016 umožňuje test chráničů citlivých na střídavý, pulzní a stejnosměrný proud. Nastavení parametrů testu se provádí pomocí funkčních kláves a je velmi rychlé a jednoduché. Pro rychlý a kompletní test proudové-ho chrániče je možné zvolit režim „AUTO". V tomto režimu provede KEW 6016 automatický test všech kombinací velikosti testovacího proudu a testovací půlvlny. Test proudových chráničů je možné provádět pomocí dvou typů měřících kabelů. V případě testu proudových chráničů přes elektrickou zásuvku použijeme příslušný měřící kabel, kterýumožňuje připojení do zásuvky. V jiném případě použijeme jednoduchých kabelů s krokosvorkami a připojíme se přímo do elektrické instalace například v rozvaděči.Při testu standardních proudových chráničů postupujeme následujícím způsobem. V první řadě je potřeba zvolit jmenovitý vybavovací proud chrániče.
Ten zvolíme opakovaným stiskem příslušného tlačítka a vybereme z hodnot 10, 30, 100, 300 a 500 mA.
Ukazatel na displeji signalizuje, jaký vybavovací proud je aktuálně nastaven. Nejprve provedeme test nevybavení proudového chrániče při polovině jmenovité hodnoty vybavovacího proudu. Pomocí funkční klávesy pro nastavení velikosti násobku jmenovité-ho vybavovacího proudu nastavíme hodnotu 1/2.
Stisknutím tlačítka „TEST" dojde k zahájení testu, přičemž je po dobu 2 s aplikována jedna polovina jmenovitého vybavovacího proudu. Po uplynutí této doby přístroj signalizuje, že test proběhl v pořádku a k vybavení chrániče tedy nedošlo. Stejný postup aplikujeme jak pro kladnou, tak pro zápornou půlvlnu. Požadovanou půlvlnu testovacího proudu vybereme pomocí tlačítka pro volbu počátečního úhlu testovacího proudu. V případě vybavení chrániče při tomto testu se na displeji zobrazí vybavovací čas. Chránič je však v tomto případě vadný.
Pokud předchozí test proběhl v pořádku, pokra-čujeme testem s jednonásobkem jmenovitého vybavovacího proudu. Po stisku tlačítka „TEST" přístroj
aplikuje na chránič jednonásobek jmenovitého proudu. Chránič by měl v tomto případě vybavit. Po vybavení zůstává na displeji údaj o rychlosti vybavení.
Toto měření provádíme opět pro obě půlvlny testovacího proudu.
Dále můžeme změřit skutečnou hodnotu vybavovacího proudu. Otočný přepínač nastavíme do polohy RAMP. Tento test je prováděn lineárním nárůstem
reziduálního proudu až do okamžiku vybavení chráni-če. Skutečná hodnota vybavovacího proudu zůstává pak zaznamenána na displeji.
Proudové chrániče se jmenovitým vybavovacím proudem 30 mA a méně jsou někdy používány jako speciální ochrana proti úrazu elektrickým proudem.
Takové proudové chrániče vyžadují speciální měřící postup. Chránič se testuje reziduálním proudem 150 mA (pětinásobek jmenovitého vybavovacího proudu), přičemž maximální čas vybavení určený normou je 4 ms. Na přístroji nastavíme pětinásobek jmenovitého vybavovacího proudu. Po stisku tlačítka „TEST" se na displeji zobrazí vypínací čas chrániče.Toto měření provádíme opět pro obě půlvlny testovacího proudu.
V prvním díle tohoto seriálu jsme se seznámili s přístrojem KEW 6016 a podrobně popsali postup měření při testu proudových chráničů. V dalších dílech
navážeme popisem dalších funkcí tohoto testeru.

Více informací získáte u společnosti Blue Panther s.r.o. nebo na www.blue-panther.cz.

Celý článek v časopisu Elektro FCC Public zde.

Více o přístroji naleznete zde nebo nás kontaktujte!

 

Dokumenty ke stažení

Fotografie